Tag Archives: ซกเช็น

การปฏิบัติซกเช็น (1)

The Practice of Dzogchen

มุมมอง ซกเซ็นเป็นคำสอนที่มีค่าสูงส่งในโลกตะวันตกในยุคสมัยนี้  เป็นคำสอนที่เข้าไปถึงแก่นของการปฏิบัติ 

Continue reading

Dzogchen Retreat for Inner Transformation

Last week a group of 34 participants of many walks of life and professions gathered together at Kundrol Ling (Khadiravana) to attend a 4-day teaching of Dzogchen.

This is the first time the foundation held such an intensive training consisting of talks on ngondro preliminary practices, Dzogchen history and transmission, A-tri introduction and meditation method, tuklung breathing, and mantra recitation.

Each day we got up early to meditate, prostrate and walk to cultivate humbleness in our heart. After breakfast, we learned to relax, let go, and let things be the way they are.

Daytime, we learned the real meaning of preliminary practice, which is in fact an advanced teaching that needs to be conducted till the rest of our life. And at night we walked to the Stupa site reciting the Matri mantra of love and compassion.

Before the retreat was over, Rinpoche handed over a picture of the A sacred syllable representing primordial mind. This A meditation will lead us to joy and inner peace. But we won’t be attached to it, as it cannot lead us to enlightenment. We need to have one-pointed concentration before we go further to do more practice of thekchod (discovering the nature of our own mind) and thogal (understanding visionary experiences in life and integrating them with the natural state of mind).

We are grateful to Rinpoche for his clear and profound teaching and will look forward to the second retreat which will be conducted next year. In the meantime, we will meet once a month to renew our friendship and recite the Matri mantra together.

Thanks to Nong, Phii Pornpen, Phii Morokot, and mother for their love and rejoicing hearts which can be tasted in their delicious cooking and food.

We appreciated Nong’s dedication which made everything go smoothly. Thanks are due to On for his wonderful photos and for helping out with many other things. We thank all the volunteers, including Little Tan and Lala, and the participants (Dzogchenpa) whose contributions and presence made this Dzogchen teaching a precious experience.


การฝึกปฏิบัติซกเช็น

ข้อคิดเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติซกเช็น (จากอ.กฤษดาวรรณ)

ซกเช็นเป็นคำสอนชั้น สูงในพุทธวัชรยาน ได้รับการถ่ายทอดในนิกายเพินโป/ยุงตรุงเพิน และนิกายญิงมาปะ โดย ทั้งสองนิกายมีคำสอน 9 ขั้นไปสู่การตรัสรู้ ซก เช็นเป็นคำสอนขั้นที่ 9  ในอดีตการสอนซกเช็นในที่สาธารณะหรือให้แก่ลูกศิษย์มากกว่าหนึ่งคนแทบจะเป็น ไปไม่ได้เลย แต่ในยุคสมัยนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ด้วยการอนุญาตของพระฑากินีและพระธรรมบาล ผู้ปกป้องพระธรรม พวกเราจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมนี้ เพื่อน้อมนำจิตใจของเราให้กลับไปอยู่สภาวะเดิมแท้ที่ใสบริสุทธิ์ กระจ่างปราศจากกิเลส

แม้ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองชั่ววัน ชั่วสัปดาห์ แต่การฟังธรรมจะทำให้เกิดปัญญา การฝึกภาวนาจะทำให้ทำให้เรารู้เท่าทันจิตที่ไม่เคยหยุดพัก จิตที่มีคลื่นแห่งความคิดและอารมณ์กระทบอยู่ตลอดเวลา และผลที่ได้รับคือเราจะมีทัศนคติที่ไม่เหมือนเดิในการทำงาน ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ในการมองโลก และในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

ขอให้ผู้ฝึกตนบนวิถีนี้ ได้เห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่เราจะได้มาอยู่ด้วยกัน มาเรียนรู้ด้วยกัน ขอเราก้าวข้ามพ้นบุคลิกนิสัยของเราแต่ละคน ก้าวพ้นการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น การเสแสร้ง หยิ่งยะโส อิจฉากันและกัน ให้ช่วงเวลาที่เราอยู่กรรมฐานนี้เป็นศุภฤกษ์ของชีวิต