Tag Archives: บทปฏิบัติคุรุโยคะ

Guru Yoga Prayer

ในจำนวนบทสวดมนต์ทั้งหลาย สำหรับผู้ฝึกฝนในวิถีซกเช็น คงไม่มีบทใดยิ่งใหญ่กว่าบทนี้อีกแล้ว

Continue reading