Tag Archives: พุทธทิเบต

หลักสูตรภาวนา

Meditation Courses and Retreats, Kundrol Dechen Ling หลักสูตรภาวนานี้เป็นจุดหมายปลายทางในแนวทางการปฏิบัติธรรมของมูลนิธิพันดาราและเป็นหัวใจของการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม “ขทิรวัน” หรือ “กุนเทรอ เตเช็นลิง” Continue reading

ลัมริม ดวงประทีปชัดใสแห่งคำสอน (2)

บทที่หนึ่ง

การปฏิบัติตามคุรุ ผู้เป็นรากเหง้าแห่งความดีงามทั้งปวง

Continue reading

ลัมริม ดวงประทีปชัดใสแห่งคำสอน (1)

ความหมายของลัมริม

ลัมริม (Lamrim) หมายถึงการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นลำดับขั้น หรือบางทีเรียกว่า ชังฉุบ ลัมริม (Changchub Lamrim) หรือการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นลำดับขั้นเพื่อการตรัสรู้ธรรม

Continue reading

จิตในความฝันและความตาย

การปฏิบัติเกี่ยวกับความฝันได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในพระพุทธศาสนาวัชรยานโดยเฉพาะในนิกายที่มีคำสอนว่าด้วย “อุบายวิธีหก” (ทับทรุก)

Continue reading