Tag Archives: Bardo

Aspiration for Dying Ones & Those Traveling in Bardo

อา โอม ฮุง

เวลานี้ เมื่ออยู่ในบาร์โดแห่งการดำรงชีวิตอยู่

เพราะจิตไม่ตระหนักรู้จึงหมกมุ่นเพียงเรื่องราวในสังสารวัฏ

ไม่คิดถึงความตาย ความเป็นอนิจจัง

จึงถูกรัดกุมด้วยความทุกข์แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย

ฉับพลันความเจ็บป่วยมาเยือนร่างแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้

ขอการยึดติดในตัวตนแปรเปลี่ยนเป็นความเป็นธรรมดา

ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา

ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด

ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

*

เวลานี้ เมื่ออยู่ในบาร์โดแห่งการตาย

ถึงเวลาแห่งการเดินทางไปอีกฝั่งแต่เพียงผู้เดียว

แม้จะแวดล้อมด้วยญาติมิตร

แต่เพียงเสี้ยววินาทีหนทางที่จะอยู่ด้วยกันก็หมดไป

เมื่อธาตุทั้งสี่ เครื่องจักรแห่งกาย แตกดับ

ขอการยึดติดในตัวตนแปรเปลี่ยนเป็นความเป็นธรรมดา

ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา

ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด

ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

*

เมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งดินสลายต่อน้ำ

พละกำลังมลายไปรู้สึกดังล้มลงสู่พื้น

เกิดพายุทรายหมอกและภาพไหวในดวงจิต

เมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีเหลือง

ขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเซวา รังชุง

ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา

ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด

ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

*

เมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งน้ำสลายต่อไฟ

ผิวพรรณขาดความเปล่งปลั่งคอกระหายล้ินแห้ง

รู้สึกโยกเยกราวกับน้ำพัดพาไป

เมื่อรู้สึกเห็นแสงสีฟ้าแห่งอณูของน้ำ

ขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้ากาวา เทินทุบ

ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา

ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด

ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

*

เมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งไฟสลายต่อลม

ความอบอุ่นในร่างกายสิ้นไปเส้นต่างๆหมดแรง

ปรากฏดังแสงหิ่งห้อยในดวงจิต

เมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีแดง

ขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเชทรัก เงอเม

ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา

ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด

ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

*

เมื่อถึงเวลาที่พลังแห่งลมสลายต่อวิญญาณ

แม้แต่ลมหายใจก็หมดไปตาเบิกค้าง

ปรากฏราวกับแสงเทียนที่ถูกลมพัด

เมื่อรู้สึกเห็นแสงกระพริบสีเขียว

ขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้าเก-ลา กาชุก

ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา

ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด

ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

*

เมื่อถึงเวลาที่วิญญาณทั้งหลายสลายต่อมโนวิญญาณ

อายตนภายนอกภายในหยุดทำงาน

ปรากฏดังท้องฟ้าไร้เมฆหมอก

เมื่ออยู่ในบาร์โดแห่งแสงกระจ่าง

ขอให้ตระหนักรู้ด้วยเถิดว่านี่คือพระวรกายของพระพุทธเจ้ากุนนัง เชียบบา

ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา

ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด

ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

*

เมื่อองค์ประกอบหกอายตนะหกมาประชุมกันที่หัวใจ

ปรากฏความมืดเงาดำฝนเลือดทะเลเลือดพลุ่งขึ้น

เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวแสงจ้า

เมื่อตระหนักว่านี่คือภาพลวงในดวงจิต

ขอให้บรรลุธรรมได้เข้าถึงริกปาและความเป็นธรรมตาในไพศาล

ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา

ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด

ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตรด้วยเทอญ

*

เมื่อปราศจากกายที่ห่อหุ้ม วิญญาณจากไปอย่างโดดเดี่ยว

ภายนอกเห็นยมบาลหน้าถมึงทึงน่าหวาดกลัว

เสียงแสงรังสีทั้งสามคือภาพลวงในดวงจิต

เมื่อตระหนักว่านี่คือพลังโดยธรรมชาติของตัวตน

ขอโปรดประทานพรให้หลุดพ้นจากบาร์โด

ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตา

ระงับการปรากฏแห่งบาร์โด

ขอให้ศูนยตาและริกปามาบรรจบกันดุจดังมารดาได้พบบุตร

ขอโปรดประทานพรให้รู้ว่าปรากฏการณ์คือภาพลวง

ขอโปรดประทานพรให้ทวารแห่งอบายภูมิปิด

ขอโปรดประทานพรให้รู้ว่าเวลานี้คือกาลทั้งสาม

ขอโปรดประทานพรให้เข้าถึงกายทั้งสามแห่งพระพุทธองค์

ขอโปรดประทานพรให้ได้รับปัญญาห้า

ขอพระอาจารย์ผู้รู้ทุกสิ่งโปรดเมตตาด้วยเทอญ

*

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ แปลจากบทสวดมนต์ภาษาทิเบต “รัตนมาลัย” รจนาโดยมหาโยคีซกเช็นกูร์ชก เชมโป (Gur Zhog Chen Pos mDzad pai sMon Lam Rin Chen Preng ba bZhugs)

**ขอแนะนำให้ผู้สนใจสวดบทนี้แก่ผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยจิตที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างที่สุดและสวดก่อนนอนเป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นการแผ่เมตตาให้ดวงจิตที่ล่องลอยในอันตรภพ (บาร์โด) การสวดบทนี้ยังเป็นการเตือนตัวเราให้นึกถึงความเป็นอนิจจังของชีวิต เป็นมรณสติ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท บทสวดนี้ยังเป็นคู่มือฉบับย่อให้รู้ว่าจิตจะเดินทางไปอย่างไรเมื่อความตายมาถึง หากตั้งใจสวดให้ผู้ตายคนใดคนหนึ่ง สามารถเอ่ยเรียกชื่อผู้ตายก่อนสวดได้